Číslo zmluvyKŽP-PO4_SC431-2015-6/123
Názov zmluvyDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810
Opis predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.2017, evidovanej pod číslom:
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123 (ďalej len „Zmluva") dohodli na zmenách v Článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1. Zmluvy

Suma na zmluve €446167.00
Dátum podpisu20.09.2018
Dátum zverejnenia20.09.2018
Príloha (6.14 MB)
Zverejnenie v CRZ