Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC431-2015-6/123/D1
Názov zmluvyDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810
Opis predmetu zmluvy

NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu26.09.2017
Dátum zverejnenia26.09.2017
Príloha (9.99 MB)
Zverejnenie v CRZ