Číslo zmluvy
Názov zmluvyDodatok č. 2 k zmluve o nájme
Identifikácia účastníkaKOOR Východ, s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 46523049
Popis predmetu zmluvy

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť pozemku registra „C“, parcelné číslo 288, výmera 2348 m2, druh pozemku ostatné plochy, vedeného na LV č. 1236 pre k. ú. Strážske, obec Strážske, okres Michalovce vo výmere 50 m². Na tomto pozemku bude umiestnený kontajner s technologickým zariadením pre reguláciu a dodávku teplej úžitkovej vody. Umiestnenie tohto kontajneru bude zakreslené v Prílohe č. 2, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení uzatvorenej dňa 11.09.2017.

Cena €0.00
Dátum uzavretia18.07.2018
Dátum zverejnenia18.07.2018
Príloha (0.29 MB)
Zverejnenie v CRZ