Číslo zmluvyKŽP-PO4-SC431-2015-6/123
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Identifikácia účastníkaMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810
Opis predmetu zmluvy

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP

Suma na zmluve €429430.00
Dátum podpisu27.03.2017
Dátum zverejnenia30.03.2017
Príloha (3.81 MB)
Zverejnenie v CRZ