Číslo zmluvy807/1294/2008
Názov zmluvyZáložná zmluva
Identifikácia účastníkaŠtátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1236, katastrálne územie Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, ktorých výlučným vlastníkom je záložca v podieli 1/1 k celku

Suma na zmluve €0.00
Dátum podpisu23.04.2015
Dátum zverejnenia23.04.2015
Príloha (2.50 MB)
Zverejnenie v CRZ