Číslo zmluvy0344/5330_2014
Názov zmluvyKúpno-predajná
Identifikácia účastníkaVýchodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361
Opis predmetu zmluvy

Predávajúci je vlastníkom nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v obci Strážske, v kat. území Strážske,zapísanej na  liste vlastníctva Č. 1236 ako parc. C KN č.438/3, zas tavané plochy a nádvoria, vo výmere 45 m2, parc. C KN Č. 115, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 45 m2, stavba so súp. Č. 284 na parc. C KN Č. 438/3, stavba so súp. Č. 230 na parc. C KN Č. 115, v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy.

Suma na zmluve €22700.00
Dátum podpisu29.07.2014
Dátum zverejnenia29.07.2014
Príloha (2.15 MB)
Zverejnenie v CRZ