Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021(Househo/d Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkove otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čim sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených takmer 3 900 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca šú SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom šú SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke šú SR na adrese www.statistics.sk, na webových stránkach NBS: https://www.nbs.sk/sk/vyskum/pracovne-skupiny/household-finance-and-consumption-network-hfcn  alebo telefonicky na tel. čísle 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková.

Podrobnejšie informácie o tomto zisťovaní môžete nájsť na webových stránkach NBS: https://www.nbs.sk/sk/vyskum/pracovne-skupiny/household-finance-and-consumption-network-hfcn