Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Informácia o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na jeho modernizáciu – KOOR Východ s.r.o. Košice
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 7. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s.r.o. byty, teplo a iné služby, Michalovce za 1-12/2018
 8. Návrh  predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Detské ihrisko v medziblokovom priestore“
 9. Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom“
 10. Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Oprava miestnej komunikácie na ulici Mierová“
 11. Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Údržba futbalového miniihriska“
 12. Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2018
 13. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2019 pre MsPS mesta Strážske
 14. Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2018
 15. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č.1/2019
 16. Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
 17. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
 18. Návrh – Štatút mestských novín „Naše mesto“
 19. Návrh podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne - Bufet a súvisiace priestory
 20. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2018
 21. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2017
 22. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2018
 23. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
 24. Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v ZUŠ a MŠ
 25. Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí
 26. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly na MsÚ
 27. Informácie zo zasadnutí komisií
 28. Interpelácie poslancov
 29. Diskusia – Rôzne
 30. Záver
Materiály k MsZ:

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta