Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2019 o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2019
 7. Návrh príspevku pre MsPS mesta Strážske na rok 2019
 8. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 – 2021
 9. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018
 10. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019
 11. Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 – 2020
 12. Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2016
 13. Správa o činnosti MsP za rok 2018
 14. Návrh pracovných obvodov poslancov na funkčné obdobie 2018 – 2022
 15. Informácia o príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce
 16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly daňových príjmov – EK 133 006 Daň za ubytovanie
 17. Informácie zo zasadnutí komisií
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia – Rôzne
 20. Záver