Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Predmet zákazky:
Oprava chodníka a spevnených plôch v meste Strážske
– uskutočnenie stavebných prác

Použitý postup VO:
Zákazka s nízkou hodnotou, prieskum trhu podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva bola zverejnená na web sídle mesta dňa 23.09.2020 o 16,05 hod..

Zoznam uchádzačov, ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk prostredníctvom e-mailu:
1. CSM - STAV s.r.o, Priemyselná 91, 071 01 Michalovce, IČO 36 206 016, csm.stav@gmail.com
2. Rastislav Mucha RAMSTAV, Laborecká 57, 066 01 Humenné , IČO 34 974 181, ramstav.mucha@gmail.com
3. EUROVIA SK, a.s., Sektor Michalovce, Staničná 11, 071 65 Michalovce, IČO 31 651 518, slavomir.vlcok@eurovia.sk

Zoznam uchádzačov v poradí, kedy boli ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a ich návrh na hodnotu kritéria a poradie uchádzačov:

1. Rastislav Mucha RAMSTAV, Laborecká 57, 066 01 Humenné , IČO 34 974 181    
53 790,83 €, poštou, 28.09.2020, 08:30 hod. 2
2. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 31 651 518    
50 103,64 €, osobne, 29.09.2020, 08:46 hod. 1

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Nebol žiaden uchádzač vylúčený

Vyhodnotenie uchádzača podľa kritéria, najnižšej ceny
Úspešný uchádzač:
Uchádzač č.2 - EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 31 651 518 bol úspešný vo verejnom obstarávaní na základe predloženej cenovej ponuky s celkovou cenou spolu 50 103,64 € s DPH za predmet zákazky, čo bola najnižšia predložená celková cena.

Súbor na stiahnutie: Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk (pdf 189,57 kB)