Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Základná umelecká škola Strážske

Riaditeľ Základnej Umeleckej Školy v Strážskom v súlade s § 5 ods.2 a3 vyhlášky č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/ 2011 Z.z.

Vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022

Termín konania prijímacích skúšok: 9.jún a 10.jún 2021 od 13.00 do 16.00 h.
dodatočný termín - 2.september.

Miesto: budova ZUŠ Základná umelecká škola, Družstevná 506, 072 22 Strážske

Prihláška:
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju vyzdvihnúť na adrese školy a vytlačiť. Vyplnenú prihlášku posielajte e-mailom na adresu: zusstrazske@gmail.com alebo poštou na adresu školy, alebo osobne na riaditeľstvo školy v sídle školy.(zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní počas talentových skúšok.) alebo vyplní elektronicky na webovom sídle – www.zusstrazske.sk

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých  prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorý nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo štúdijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký  odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú komisiu.

Štúdium je rozdelené:
- Prípravné štúdium – jednoročné(pre žiakov 1.ročníka základnej školy)
- Prípravné štúdium – dvojročné(pre deti materských škôl od 5 rokov)
- Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
- Základné štúdium na II. Stupni trvá 4 roky
- Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú:

A. V hudobnom, výtvarnom a literárno dramatickom odbore do:
1. Prípravného štúdia
2. Základného štúdia
B. V hudobnom, výtvarnom a Literárno dramatickom odbore do týchto zameraní (pre žiakov ZŠ od 1. Ročníka, študentov SŠ, poslucháčov VŠ a dospelých

1. Hra na hudobnom nástroji
- Hra na klavíri
- Hra na sláčikových nástrojoch-husle, kontrabas
- Hra na dychových nástrojoch – zobcovej flaute, klarinete, trúbke.
- Hra na gitare
- Hra na akordeóne
- Spev

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudboný odbor:
1. Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.
2. Rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
3. Spev ľudovej piesne
4. Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor:
1. Schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
2. Stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Literárno dramatický odbor:
1. plynulé čítanie neznámeho textu, prednes,
2. orientácia v priestore,
3. hudobné a rytmické schopnosti,
4. artikulácia,
5. improvizačné schopnosti.