Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na volbu členov Rady školy pri CVČ Strážske

Mesto Strážske ako zriaďovateľ Centra voľného času, Družstevná 509 Strážske v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, z dôvodu uplynutia funkčného obdobia súčasnej Rady školského zariadenia (ďalej len Rada ŠZ) vyhlasuje na voľbu členov Rady školského zariadenia pri CVČ Strážske.

Týmto žiada riaditeľku CVČ o zabezpečenie voľby členov Rady ŠZ v tomto zložení a počte:

  • dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školského zariadenia,
  • jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školského zariadenia,
  • jeden zvolený zástupca ostatných (nepedagogických)zamestnancov školského zariadenia,
  • jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa

Voľby do Rady ŠZ pri CVČ Strážske, Družstevná 509 zabezpečí riaditeľka CVČ  do 30. septembra 2020.

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta