Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebný dozor

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu
- určenia predpokladanej hodnoty zákazky,
- určenia dodávateľa predmetu obstarávania.

V súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu projektu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“, si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Stavebný dozor.
Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Príručky k procesu verejného obstarávania, pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.1 zo dňa 13.júna 2019, nakoľko sa jedná o zákazku financovanú zo štrukturálnych fondov EU, Operačný program: Kvalita životného prostredia.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
Tel.: +421 915 911 061
E-mail: primator@strazske.sk
Internetová stránka: www.strazske.sk

2. Názov zákazky:
Stavebný dozor – projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske, pre výzvu – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1.

3. Druh zákazky: Služby,

Predmet zákazky a jeho špecifikácia:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Stavebného dozoru v nasledovnom rozsahu:
- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom.
- Účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotoviteľ pred začatím prác.
- Dodržiavanie podmienok stavebných povolení potrebných pre výstavbu.
- Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu.
- Riadene evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní až do kolaudácii.
- Evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby počas výstavby.
- Odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti.
- Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov.
- Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi.
- Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
- Odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami.
- Spolupráca s geodetom zhotoviteľa pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov.
- Spolupráca s pracovníkmi, vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom.
- Spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi realizačných projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu.
- Sledovanie či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok.
- Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela.
- Sledovanie vedenia stavebného denníka.
- Hlásenie archeologických nálezov.
- Kontrola staveniska a zúčastnených na stavbe, dohľad nad dodržiavaním zásad bezpečnosti práce, civilnej ochrany a požiarnej ochrany.
- Pravidelné vykonávanie a vypracovanie písomných správ o priebehu realizácie.
- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe.
- Kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác.
- Príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak objednávateľ o to požiada.
- Príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.
- Kontrola podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí.
- Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela.
- Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov.
- Príprava dokladov pre kolaudačné konanie.
- Účasť na kolaudačnom konaní.
- Kontrola vypratania staveniska

Špecifikácia zákazky:
Zákazka pozostáva z výkonu stavebného dozoru pre stavebný objekt:
SO 01 – Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske, t.j. Výmena výplní otvorov, Zateplenie obvodového plášťa, Zateplenie strešného plášťa, Ostatné práce, Vzduchotechnika, Zdravotechnika, Vykurovanie – rozvody, Vykurovanie – kotolňa, Odberné plynové zariadenie, Osvetlenie a napojenie technológii, Bleskozvod, Zásuvky.
Investičný náklad zákazky stanovený na základe rozpočtárskeho programu Cenkros je vo výške: 353 968,88 € bez DPH.

5. Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EU, v prípade úspechu žiadosti o projektovú podporu zo štrukturálnych fondov EU.

6. Obsah ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača a cenovú ponuku – príloha č.1,
- vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky – príloha č.2,
- podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (doklad o oprávnení poskytovať službu),
- podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – príloha č. 3.

7. Zmluva:
Podmienky zazmluvnenia sa viažu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ak bude na základe doručených cenových ponúk v rámci tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky:
a)  < ako 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu bude viesť k uzatvoreniu odberateľsko – dodávateľského vzťahu, t. j. k zadaniu zákazky na základe vyhodnotenia ponúk podľa pravidiel uvedených v tejto výzve na predloženie cenových ponúk,
b)  = > ako 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu odberateľsko – dodávateľského vzťahu, t. j. zadaniu zákazky a bude slúžiť len pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky a teda nebude pre verejného obstarávateľa vyplývať voči oslovenému subjektu žiadny záväzok vyplývajúci z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

8. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, ceny uchádzači zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných nákladov, náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie materiálov).

9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač predkladá ponuku písomnú ponuku do 6 pracovných dní, t. j. do 05.08.2019.
Cenové ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov požadovaných v bode 6. tejto výzvy) je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa v uzavretej nepriehľadnej obálke, ktorú je potrebné označiť: NEOTVÁRAŤ
- Cenová ponuka – Stavebný dozor - ŠS, alebo mailom na adresu: lucia.harmanova@strazske.sk v určenom termíne, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ – Cenová ponuka – Stavebný dozor - ŠS.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatcov DPH suma konečná), v prípade ak predpokladaná hodnota zákazky povedie k postupu podľa bodu 7., a) tejto výzvy.

11. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať.
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po overení verejného obstarávania Riadiacim orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie podľa zákona.

Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu ochotu zúčastniť sa na výbere dodávateľa pre túto zákazku.

Súbory na stiahnutie:
- Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu Stavebný dozor (pdf 178,68 kB)
- Prílohy 1-3 (docx 29,2 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta