Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu
- určenia predpokladanej hodnoty zákazky,
- určenia dodávateľa predmetu obstarávania.

V súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu projektu s názvom: “Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“, si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Externé riadenie projektu.

Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Príručky k procesu verejného obstarávania, pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.1 zo dňa 13.júna 2019, nakoľko sa jedná o zákazku financovanú zo štrukturálnych fondov EU, Operačný program: Kvalita životného prostredia.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
Tel.: +421 915 911 061
E-mail: primator@strazske.sk
Internetová stránka: www.strazske.sk

2. Názov zákazky:
Externé riadenie projektu – projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske, pre výzvu – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4.

3. Druh zákazky: Služby, Kód CPV: 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

4. Predmet zákazky a jeho špecifikácia:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého manažmentu v nasledovnom rozsahu:
- zodpovednosť za celkové riadenie projektu,
- zabezpečenie plynulej realizácie aktivít projektu,
- vypracovanie žiadostí o platbu v požadovanom počte vyhotovení vrátane ich odoslania v ITMS2014+ a formálna kontrola príloh,
- vypracovanie monitorovacích správ v požadovanom počte vyhotovení vrátane ich odoslania v ITMS2014+ a formálna kontrola príloh,
- konzultačná a poradenská činnosť, vrátane komunikácie s riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Predmetné služby budú poskytované v rozsahu max. 800 hodín počas celej doby realizácie projektu.

5. Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EU, v prípade úspechu žiadosti o projektovú podporu zo štrukturálnych fondov EU.

6. Obsah ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača a cenovú ponuku – príloha č.1,
- vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky – príloha č.2,
- podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (doklad o oprávnení poskytovať službu),
- podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – príloha č. 3.

7. Zmluva:
Podmienky zazmluvnenia sa viažu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ak bude na základe doručených cenových ponúk v rámci tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky:
a) < ako 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu bude viesť k uzatvoreniu odberateľsko – dodávateľského vzťahu, t. j. k zadaniu zákazky na základe vyhodnotenia ponúk podľa pravidiel uvedených v tejto výzve na predloženie cenových ponúk,

b)= > ako 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu odberateľsko – dodávateľského vzťahu, t. j. zadaniu zákazky a bude slúžiť len pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky a teda nebude pre verejného obstarávateľa vyplývať voči oslovenému subjektu žiadny záväzok vyplývajúci z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

8. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, ceny uchádzači zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná jednotková cena bez DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných nákladov, náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie materiálov).

9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač predkladá ponuku písomnú ponuku do 6 pracovných dní, t. j. do 05.08.2019.
Cenové ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov požadovaných v bode 6. tejto výzvy) je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa v uzavretej nepriehľadnej obálke, ktorú je potrebné označiť: NEOTVÁRAŤ – Cenová ponuka – Externé riadenie projektu - ŠS, alebo mailom na adresu: lucia.harmanova@strazske.sk v určenom termíne, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ – Cenová ponuka – Externé riadenie projektu - ŠS.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatcov DPH suma konečná), v prípade ak predpokladaná hodnota zákazky povedie k postupu podľa bodu 7., a) tejto výzvy.

11. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať.
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po overení verejného obstarávania Riadiacim orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie podľa zákona.

Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu ochotu zúčastniť sa na výbere dodávateľa pre túto zákazku.

Prílohy:
- Výzva na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu Externé riadenie projektu (pdf 171,27 kB)
- prílohy č. 1 - 3 (docx 29,4 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta