Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Mesto Strážske
Nám. A. Dubčeka 300/1
07222 Strážske
IČO 00325813
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Harmanová
tel. č.: 0918 642 514
e-mail: lucia.harmanova@strazske.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.strazske.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta.“

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Zákazka na poskytnutie tovarov a s tým súvisiacich služieb.

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Sídlo MsÚ Strážske

6. NUTS kód
SK042

7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.

8. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 8 externých prístupových bodov a 2 interné prístupové body zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
Externé prístupové body:
1. Budova MsÚ – pokrytie časti námestia, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873691, 21.836214)
2. Budova MsÚ – pokrytie časti námestia,  Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873803, 21.836278)
3. Budova OD Laborec – pokrytie časti námestia, Obchodná 269,  Strážske (48.873987, 21.836702)
4. Budova MsÚ – pokrytie priestranstva autobusovej stanice, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873267, 21.835924)
5. Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva pred domom kultúry, Družstevná 509, Strážske (48.874950, 21.836627)
6. Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva čiastočne pred domom kultúry a časti námestia, Družstevná 509, Strážske (48.874887, 21.836375)
7. Verejné priestranstvo mestského parku – pokrytie časti priestranstva pri Amfiteátri (48.873258, 21.847798) – pripojenie do mestského kamerového systému, možnosť využiť napájanie, potrebné vytvorenie pripojenia
8. Verejné priestranstvo mestského parku – pokrytie časti priestranstva pri Amfiteátri (48.873258, 21.847798) – pripojenie do mestského kamerového systému, možnosť využiť napájanie, potrebné vytvorenie pripojenia
Interné prístupové body:
1. Budova MsÚ – pokrytie vestibulu, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873592, 21.835988)
2. Budova MsÚ – pokrytie verejných priestorov MsÚ, Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873549, 21.835865)

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:
1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,
2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,
3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,
4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management),
5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,
6. Podpora 802.1x IEEE štandardu,
7. Podpora 802.11r IEEE štandardu,
8. Podpora 802.11k IEEE štandardu,
9. Podpora 802.11v IEEE štandardu,
10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,
11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output),
12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).

Požadujeme záručnú dobu min. na 5 rokov vzhľadom na udržateľnosť projektu.

Uchádzač splnenie uvedených parametrov deklaruje aj vyplnením prílohy:
Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba – viď bod 13. Podmienky účasti

Splnenie podmienok bude úspešný uchádzač deklarovať technickými listami aktívnych prvkov ešte pred podpisom zmluvy. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá len v prípade získania nenávratného finančného príspevku v projekte WiFi pre teba. Všetky podmienky tejto výzvy budú premietnuté do zmluvných podmienok.

Súčasťou dodávky budú aj nasledujúce aktivity a výstupy
1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7), konfigurácia wifi siete v súlade s nastavením.

9. Spoločný slovník obstarávania:
32571000-6 Komunikačná infraštruktúra

10. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Celkový rozsah predmetu zákazky je uvedený v bode 8. tejto výzvy.
Trvanie predmetu zákazky je maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 11 666,66 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30  dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

13. Podmienky účasti:
13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, vrátane kontaktu na príslušného odberateľa. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 11 666,66 EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv. Pravdivosť údajov uvedených v predloženom zozname dodaných tovarov a služieb potvrdí svojim podpisom štatutárny orgán uchádzača.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar a prislúchajúcu službu.

13.3. Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu – Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba, čím deklaruje splnenie všetkých požiadaviek na ním dodávaný hardvér.

Uchádzač predloží doklady podľa bodu 13.1, 13.2, 13.3. tejto výzvy.

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za dodanie tovaru a poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
26.08.2019 do 14:00 hod.

16. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky (v prípade podpísaných originálnych dokumentov postačuje sken príslušného dokumentu) na emailovú adresu: lucia.harmanova@strazske.sk

17. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18.
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
4. Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľaDÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
Kritérium: Najnižšia celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Váha kritéria je 100 %.

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Slovenský jazyk

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
16. 08. 2019

V Strážskom, 16.08.2019

Súbora na stiahnutie:
- Výzva na predkladanie ponúk na dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta. (pdf 1,10 MB)
- Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk ( docx 29,1 kB)
- Priloha_9_vyzvy_Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba (xlsx 16,5 kB)
- Mapa umiestnenia prístupových bodov (pdf 516,29 kB)