Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Strážske, zastúpené primátorom Patrikom Magdoškom, v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: prednosta/ka Mestského úradu Strážske

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad , A. Dubčeka 300 072 22 Strážske
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na plný úväzok
Termín nástupu: február 2023

Rámcová náplň práce:
- komplexné riadenie a koordinácia činností mestského úradu,

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti samosprávy
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
- § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť
- zvládanie záťažových situácií
- znalosť práce s PC - MS Office
- ovládanie úradného jazyka slovom a písmom, znalosť iného cudzieho jazyka je výhodou
- vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania vlastnoručne podpísaná, uviesť aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu
- profesijný, štruktúrovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi - písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia úradu (max. na 2 strany)
- úradne overenú kópiu diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní , dokladovať môžete aj získané certifikáty alebo osvedčenia
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a písomných prílohách
-výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace - všetky potrebné informácie ohľadne zákona č. 18/2018 Z. z. nájdete na stránke: www.strazske.sk/ochrana-osobnych-udajov/
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Plat: plat zamestnanca bude určený podľa § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Predpokladaný nástup do zamestnania v prípade úspešného uchádzača február 2023.

Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:
- vzdelanie v danej oblasti
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti
- návrh vlastnej koncepcie riadenia úradu

Žiadosť o zaradenie uchádzača do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Strážskom, A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske najneskôr do 31. januára 2023 do 12.00 hod..

Žiadosť musí byť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - Prednosta Mestského úradu Strážske – Neotvárať !“.

Žiadosti doručené osobne alebo poštou po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené. Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie písomnou formou s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

Mesto Strážske si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontakt na poskytnutie informácií: Tel.: 056/6886942, e-mail: lubica.sivakova@strazske.sk

Dokument na stiahnutie: Vyhlásenie výberového konania (pdf 250,71 kB)

Patrik Magdoško v.r.
primátor mesta