Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Vyhlásenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na základe§ 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. (1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od 6. apríla 2020 o 12.00 hodine - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa§ 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuic najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúcc vypaľovanie porastov bylín, krov, a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných a pasienkových pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový hannonogram  s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,
 • zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
 • prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na: odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
  o vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 1 O ha,
  o vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 1O m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
 • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.

Súbor na stiahnutie: Vyhlásenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (pdf 192,79 kB)