Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky základnej školy, ul. Mierová 1, Strážske

Mesto Strážske zriaďovateľ Základnej školy v Strážskom vyhlasuje dňom 05.04.2019 v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky základnej školy, ul. Mierová 1, Strážske.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
- bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov,
- zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
- spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,
- absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy, na ktorú sa hlási,
- doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overené kópie),
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti, – čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti;
- písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.) v rozsahu najviac 4 strán,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Termín podania prihlášky do: 26.04.2019 do 15.00 hod.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske 072 22 . Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie ZŠ – neotvárať !

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky základnej školy, ul. Mierová 1, Strážske (pdf 308,36 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta