Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Strážskom

Mesto Strážske Zriaďovateľ  Materskej školy vyhlasuje  dňom 05.04.2019 v zmysle ustanovení  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy, ul. Družstevná 506, Strážske.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
- bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov,
- zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
- spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,
- absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy, na ktorú sa hlási,
- doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overené kópie),
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti, – čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti;
- písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.) v rozsahu najviac 4 strán,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Termín podania prihlášky do: 26.04.2019 do 15.00 hod.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa:  Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske 072 22 . Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie MŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Súbor na stiahnutie: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Strážskom (pdf 308,11 kB)