Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Podrobné informácie: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Strážske podľa § 166 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č . 238/2018 zo dňa 28.06.2018 určilo, že na celé volebné obdobie 2018 – 2022 Mestské zastupiteľstvo mesta Strážske bude mať 11 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.

Počet obyvateľov mesta Strážske ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018, t . j. k 10.07.2018 bol 4 442.

V súlade s § 169 odst. 6 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta menoval za zapisovateľku mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 10. novembra 2018 Marcelu Dankovú, Mgr.

Kontaktná adresa:
Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske,
Telefón: 056/6886953
e-mail: marcela.dankova@strazske.sk

Informácia pre politické strany, politické hnutia a koalície a nezávislých kandidátov:

  • Elektronická adresa na na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií: volby@strazske.sk
  • Kandidátne listiny (kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Strážskom a na primátora Mesta Strážske) je možné podať do 11. 09. 2018 do 24.00 hod.
  • Návrhy na členov a náhradníkov do mestskej volebnej komisie je možné podať do 11. 09. 2018 do 24.00 hod.
  • Návrhy na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je možné podať do 11. 10. 2018.

Súbory na stiahnutie:
- Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Strážske (pdf 197,41 kB).
- Oznámenie o určení počtu poslancov a  utvorení volebných obvodov (pdf 202,03 kB).
-
Menovanie zapisovateľky mestskej volebnej komisie (pdf 446,38 kB).
- Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií (pdf 506,05 kB).