Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ Michalovce") ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení COVID-19 na území okresu Michalovce a Sobrance, podľa § 6 ods. 3 písm. e) a§ 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa§§ 46 a 47 zák. č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.") nariaďuje tieto opatrenia:

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Michalovce a Sobrance povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS"). Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia, návštevu kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

2. RÚVZ Michalovce vyzýva na dodržiavanie aktuálnych opatrení ÚVZ SR, ktoré boli nariadené v súvislosti s ochorením COVID-19 ( opatrenie týkajúce sa podmienok prevádzky, zákazov a obmedzení hromadných podujatí (športových podujatí, spoločenských podujatí, bohoslužieb, atď.), opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúška na prekrytie horných dýchacích ciest ako aj opatrenia týkajúce sa karanténnych opatrení pri návrate zo zahraničia z tzv. rizikových krajín).

3. RÚVZ Michalovce odporúča zdržať sa organizovania rodinných osláv. Termín opatrení v bode č. 1. až 3.: dňom 01.10.2020 do odvolania. Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Odôvodnenie:
RÚVZ Michalovce eviduje k O 1.10.2020 ku dňu vydania tohto rozhodnutia nárast počtu osôb v okrese Michalovce a Sobrance, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS Co V-2. Na základe uvedeného bolo nevyhnutné nariadiť opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorí boli prerokované na zasadnutí krízového štábu okresu Sobrance dňa 28.09.2020 a zasadnutí regionálnej protiepidemickej komisie dňa 30.08.2020, kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ochorení COVID -19 v Michalovskom a Sobraneckom okrese. Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až asymptomatickými (bezpríznakovými), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu - seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou. Z dôvodov ochrany rizikových skupín je. vydaný zákaz návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach a je potrebné tento zákaz zabezpečiť aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde dochádza k poskytovaniu sociálnych služieb pobytovou formou s výnimkou vonkajších priestoroch ZSS za podmienky dodržania a rešpektovania všetkých nariadených hygienických opatrení. Pri zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde dochádza k poskytovaniu sociálnych služieb
ambulantnou formov je nevyhnutné sprísniť dodržiavanie protiepidemických opatrení a zakázať vstup pre osoby s príznakmi respiračného ochorenia. Uvedené opatrenie na zabránenie vzniku nového ohniska epidémie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-Co V-2).

Súbor na stiahnutie: Vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia (pdf 805,52 kB)