Zasadnutie28.04.2022
Číslo266/2022
Program (0.13 MB)
Zápisnica (0.22 MB)
Uznesenie (0.22 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Zrušenie Uznesenia č. 245/2019 bod D/4: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Materská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“
5. Záver