Zasadnutie20.01.2022
Číslo264/2022
Program (0.13 MB)
Zápisnica (0.27 MB)
Uznesenie (0.22 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na prestavbu atletickej dráhy na futbalovom štadióne v Strážskom
5. Odkúpenie pozemkov registra KNC p. č. 534/2 a p. č. 534/18 - zmena
6. Záver