Zasadnutie07.09.2021
Číslo259/2021
Program (0.13 MB)
Zápisnica (0.14 MB)
Uznesenie
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie  INÉ KAFE v Strážskom
5. Záver