Zasadnutie10.12.2020
Číslo255/2020
Program (0.07 MB)
Zápisnica (0.75 MB)
Uznesenie (0.50 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2020
7. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2020
8. Návrh VZN č. ../2020 o miestnych daniach
9. Návrh VZN č. ../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
10. Návrh VZN č. ../2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2021
11. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2021 - 2023
12. Návrh VZN č. ./2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2021
14. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2021
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 633 001 Výdavky na interiérové vybavenie
16. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v MsPS, MŠ a ZUŠ
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly bežných príjmov – EK 222003 za porušenie predpisov a EK 292017 z vratiek
18. Informácie zo zasadnutí komisií
19. Interpelácie poslancov
20. Diskusia-Rôzne
21. Záver