Zasadnutie08.10.2020
Číslo254/2020
Program (0.13 MB)
Zápisnica (0.23 MB)
Uznesenie (0.22 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci
5. Záver