Zasadnutie12.12.2019
Číslo249/2019
Program (0.15 MB)
Zápisnica (0.58 MB)
Uznesenie (0.44 MB)
Program
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019
 7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
 8. Návrh VZN č. ../2019 o miestnych daniach
 9. Návrh VZN č. ../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
 10. Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020
 11. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“
 12. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“
 13. Návrh rozpočtu Mesta Strážske na roky 2020 - 2022
 14. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2019
 15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv o prenájme nebytových priestorov
 16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS
 17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám na MsÚ
 18. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na verejné obstarávania – EK 637005 špeciálne služby
 19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2020
 20. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2020
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia-Rôzne
 23. Záver