Zasadnutie18.11.2019
Číslo248/2019
Program (0.20 MB)
Zápisnica (0.27 MB)
Uznesenie (0.22 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Strážske“a spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia mesta Strážske“
5. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Strážske“
6. Záver