Zasadnutie19.09.2019
Číslo247/2019
Program (0.15 MB)
Zápisnica (0.80 MB)
Uznesenie (0.44 MB)
Program

1. Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Plnenie finančného rozpočtu k 30.06.2019
7. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2019
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2019
10. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na mestskom úrade
11. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v roku 2018
12. Informácie zo zasadnutí komisií
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia-Rôzne
15. Záver