Zasadnutie27.06.2019
Číslo245/2019
Program (0.07 MB)
Zápisnica (0.49 MB)
Uznesenie (0.17 MB)
Program
 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ Ing. Stanislava Demka
 5. Oznámenie o nastúpení náhradníka
 6. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ na uvoľnený mandát
 7. Kontrola plnenia uznesení
 8. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 9. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu “Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske“
 10. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske“
 11. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Materská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“
 12. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019
 13. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2018
 14. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2020 - 2022
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2019
 16. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2019
 17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2018
 18. Správa hlavného kontrolóra o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 v RO a PO
 19. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na materiál v hlavnej činnosti MsPS
 20. Správa hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov na servis, údržbu a opravy áut na MsÚ
 21. Informácie zo zasadnutí komisií
 22. Interpelácie poslancov
 23. Diskusia-Rôzne
 24. Záver