Zasadnutie11.04.2019
Číslo244/2019
Program (0.21 MB)
Zápisnica (1.07 MB)
Uznesenie (0.92 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Informácia o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na jeho modernizáciu – KOOR Východ s.r.o. Košice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
7. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s.r.o. byty, teplo a iné služby, Michalovce za 1-12/2018
8. Návrh  predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Detské ihrisko v medziblokovom priestore“
9. Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Osvetlenie priechodov pre chodcov v Strážskom“
10. Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Oprava miestnej komunikácie na ulici Mierová“
11. Návrh predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovania projektu „Údržba futbalového miniihriska“
12. Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2018
13. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2019 pre MsPS mesta Strážske
14. Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2018
15. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č.1/2019
16. Návrh VZN č. ../2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach
17. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
18. Návrh – Štatút mestských novín „Naše mesto“
19. Návrh podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne - Bufet a súvisiace priestory
20. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2018
21. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2017
22. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2018
23. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
24. Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v ZUŠ a MŠ
25. Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov, objektov alebo ich častí
26. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly na MsÚ
27. Informácie zo zasadnutí komisií
28. Interpelácie poslancov
29. Diskusia – Rôzne
30. Záver