Zasadnutie24.01.2019
Číslo242/2019
Program (0.21 MB)
Zápisnica (0.59 MB)
Uznesenie (0.48 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2019
7. Návrh príspevku pre MsPS mesta Strážske na rok 2019
8. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2019 – 2021
9. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018
10. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019
11. Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 – 2020
12. Návrh textu do kroniky mesta Strážske za rok 2016
13. Správa o činnosti MsP za rok 2018
14. Návrh pracovných obvodov poslancov na funkčné obdobie 2018 – 2022
15. Informácia o príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly daňových príjmov – EK 133 006 Daň za ubytovanie
17. Informácie zo zasadnutí komisií
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia – Rôzne
20. Záver