Zasadnutie14.12.2018
Číslo241/2018
Program (0.15 MB)
Zápisnica (0.78 MB)
Uznesenie (0.57 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2018 o miestnych daniach
7. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018
8. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
10. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu „WIFI pre teba“
11. Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o odkúpenie pozemku E-KN 1705/9 mesta Strážske, výmera 37 m², LV 1765
12. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ pre bankové subjekty – návrh
13. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv a evidencie hrobových miest na Mestskom podniku služieb
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly príjmovej časti rozpočtu – EK 212002 Príjmy z jarmokov a trhov
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v rok 2017 a v 1. polroku 2018
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2019
18. Návrh na zloženie komisií a redakčnej rady
19. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2019
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia-Rôzne