Zasadnutie06.06.2018
Číslo237/2018
Program (0.21 MB)
Zápisnica (0.46 MB)
Uznesenie (0.43 MB)
Program
  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
  3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
  4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebný objekt „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“
  5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na stavebný objekt „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“
  6. Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 465 o výmere 20 m² pre DAMI KEBAB
  7. Prenájom pozemku registra „C“ parcelné č. 1910/115 o výmere 1 m² za účelom osadenia sviečkomatu v areáli cintorína“
  8. Záver