Zasadnutie19.04.2018
Číslo236/2018
Program (0.21 MB)
Zápisnica (0.68 MB)
Uznesenie (0.45 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby, Michalovce za 1-12/2017
5. Informácia o stave tepelného hospodárstva v meste Strážske a zámeroch na jeho modernizáciu – KOOR Východ s. r. o. Košice
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
8. Informácia pre mestské zastupiteľstvo o podpore poskytovania opatrovateľskej starostlivosti prostredníctvom NP POS
9. Informácia pre mestské zastupiteľstvo o možnosti získať dotáciu z Enviromentálneho fondu na zakúpenie elektromobilu
10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ „ Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry “ – spolufinancovanie
11. Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2017
12. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2018 pre MsPS mesta Strážske
13. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
14. Návrh Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2017
15. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2018
16. Návrh podmienok obchodno verejnej súťaže na prenájom „Bufet a súvisiace priestory v objekte Kolkárne“
17. Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Strážske
18. Správa o činnosti MsP za rok 2017
19. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2017
20. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2017
21. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2017
22. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2017
23. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium...
24. Informácie zo zasadnutí komisií<
25. Interpelácie poslancov
26. Diskusia – Rôzne
27. Záver