Zasadnutie19.01.2018
Číslo235/2018
Program (0.21 MB)
Zápisnica (0.97 MB)
Uznesenie (0.79 MB)
Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 6. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2018 - 2020
7. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2017
8. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018
9. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly nedaňových príjmov - 221 004 ostatné poplatky – výherné prístroje
10. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania cenín (pokutových blokov) na mestskej polícii
11. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov EK 133 013 poplatok za uloženie odpadu
12. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v 1. polroku 2017
13. Informácie zo zasadnutí komisií
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia – Rôzne
16. Záver