Zasadnutie22.12.2017
Číslo234/2017
Program (0.20 MB)
Zápisnica (0.58 MB)
Uznesenie (0.44 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb mesta Strážske
5. Záver