Zasadnutie23.11.2017
Číslo233/2017
Program (0.21 MB)
Zápisnica (0.73 MB)
Uznesenie (0.48 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2017
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2017
8. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2017
9. Návrh VZN č.../2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
10. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach
11. Návrh VZN č.../2017 o miestnych daniach
12. Návrh VZN č.../2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2018 - 2020
14. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom na I. polrok 2018
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2018
16. Návrh Dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu č. 4/2010 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Strážskom a zástupcu primátora mesta Strážske
17. Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností medzi Mesto Strážske, KOOR Východ s. r. o. a Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby
18. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole bežných príjmov – EK 212 003 príjmy z prenájmu bytov
19. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole aktuálnosti vnútorných predpisov a smerníc na mestskom úrade
20. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly tvorby použitia sociálneho fondu na mestskom úrade
21. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole uchovávania účtovnej dokumentácie v MŠ
22. Informácie zo zasadnutí komisií
23. Interpelácie poslancov
24. Diskusia – Rôzne
25. Záver