Zasadnutie28.09.2017
Číslo232/2017
Program (0.20 MB)
Zápisnica (0.44 MB)
Uznesenie (0.42 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske
5. Záver