Zasadnutie12.12.2014
Číslo211/2014
Program (0.19 MB)
Zápisnica (0.44 MB)
Uznesenie (0.39 MB)
Program1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva (predseda mestskej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
6. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
8. Vystúpenie novozvoleného primátora
9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
10. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
11. Voľba predsedov zriadených komisií mestského zastupiteľstva
12. Určenie platu primátora mesta
13. Schválenie sobášiacich
14. Návrh VZN č.. /2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske
15. Prerokovanie upozornenia prokurátora
16. Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2014
17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske
18. Rôzne
19. Záver