Zasadnutie02.10.2014
Číslo210/2014
Program (0.19 MB)
Zápisnica (0.55 MB)
Uznesenie (0.30 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2014
7. Informácia o stave záväzkov a pohľadávok MsPS mesta Strážske k 31.07.2014
8. Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2014
9. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2014
10. Informatívna správa o stave prác na stavebných úpravách objektov
11. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení z rokovaní MsZ v I. polroku 2014
12. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej položky 637 003 – propagácia, reklama, inzercia na MsÚ
13. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole nedaňových príjmov – 221 004 poplatok za stavebné povolenie, správne poplatky na MsÚ
14. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňových príjmov – 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva
15. Informácie zo zasadnutí komisií
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia – Rôzne
18. Záver