Zasadnutie15.07.2014
Číslo209/2014
Program (0.18 MB)
Zápisnica (0.39 MB)
Uznesenie (0.27 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Schvaľovanie prenájmu a následného odpredaja nehnuteľnosti – p. č. 2085/9 vrátane spevnenej plochy v súlade s § 9a, ods. 8, ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
5. Záver