Zasadnutie26.06.2014
Číslo208/2014
Program (0.19 MB)
Zápisnica (0.57 MB)
Uznesenie (0.32 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre funkčné obdobie 2014 - 2018
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2014 - 2018
8. Návrh VZN č. 4/2014 o niektorých podmienkach držania psov
9. Návrh zmeny rozpočtu č. 1/2014 pre MsPS mesta Strážske
10. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2014
11. Prerokovanie platu primátora v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. § 4 ods. 4
12. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2014
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2014
14. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2015 - 2017
15. Informácia o platení dane za psa za rok 2014
16. Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok 2013
17. PPP projekt v cestnej infraštruktúre v Strážskom
18. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných výdavkov v MŠ
19. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných pokladničných operácií v MsPS
20. Informácie zo zasadnutí komisií
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia – Rôzne
23. Udelenie ceny mesta Strážske pre Ing. Ladislava Búciho
24. Záver