Zasadnutie22.05.2014
Číslo207/2014
Program (0.19 MB)
Zápisnica (0.59 MB)
Uznesenie (0.33 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 31.12.2013
7. Záverečný účet mesta Strážske za rok 2013
8. Návrh VZN č../2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
9. Návrh VZN č../2014 o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska
10. Komisie mestského zastupiteľstva
11. Správa o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2013
12. Návrh PPP projektu v cestnej infraštruktúre v Strážskom
13. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole použitia a zúčtovania vybranej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013
14. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ
15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole prvotnej evidencie áut v MsPS
16. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie cenín a finančných prostriedkov v hotovosti v Centre voľného času
17. Informácie zo zasadnutí komisií
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia – Rôzne
20. Záver