Zasadnutie24.03.2014
Číslo206/2014
Program (0.12 MB)
Zápisnica (0.28 MB)
Uznesenie (0.17 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ Ing. Ľubomíra Vaľka
5. Zloženie sľubu
6. Vyhlásenie MsZ o nastúpení náhradníka na poslanca MsZ
7. Záver