Zasadnutie06.03.2014
Číslo205/2014
Program (0.13 MB)
Zápisnica (0.46 MB)
Uznesenie (0.24 MB)
Program1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2013
7. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2014
8. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2013
9. Návrh rozpočtu MsPS mesta Strážske na rok 2014
10. Rozbor hospodárenia Domspráv s. r. o. za rok 2013
11. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov nna štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre voľného času, školských nkluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach
12. Návrh VZN č... /2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske
13. Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2014 - 2016
14. Návrh VZN č.../2014 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektov na území mesta Strážske
15. Návrh textu do kroniky mesta za rok 2011
16. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Strážske k 31.12.2013
17. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole príjmov z podnikateľskej činnosti na MsPS
18. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o bkontrole vybraných pokladničných operácií v ZŠ
19. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2013
20. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ uskutočnených v I. polroku 2013
21. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2013
22. Informácie zo zasadnutí komisií
23. Interpelácie poslancov
24. Diskusia – Rôzne
25. Záver