Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
Názov Popis PDF formát 
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam výkresov energetika, telekomunikácie (0.18 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam výkresov - vodné hospodárstvo (0.19 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam výkresov - použitie PP na nepoľnohospodárske účely (0.20 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam výkresov - návrh verejnej dopravy (0.17 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam riešených lokalít schéma verejnoprospešných stavieb (0.72 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZoznam lokalít enviromentálnych záťaží (0.67 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeZmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja mesta Strážske (1.17 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeZáväzná časť (2.26 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severZáväzná časť (0.13 MB)
Územný plán zóny - IBV Strážske - severVymedzenie regulovaných priestorov a verejno prospešné stavby - výkres 6 (0.38 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeVýkres č. 1 - komplexný návrh (0.36 MB)
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta StrážskeVyhodnotenie stavebných návrhov a iných zámerov na PP (2.34 MB)
Záväzná časť zmien a doplnkov č.3 územného plánu Mesta StrážskeVyhodnotenie stavebných a iných zámerov na PPF a LPF (1.61 MB)
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta StrážskeVyhodnotenie pripomienkového konania dotknutých orgánov k výsledkom prerokovania návrhu ZaD ÚPN mesta Strážske (7.76 MB)
Územný plán mesta StrážskeVyhodnotenie PPF (5.23 MB)
Počet záznamov: 92 (Strana 1 z 7) - 1 2 3 4 >>