Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Oznámenie o začatí stavebného konania

„Strážske, Krivošťany-Staré- prepojenie vodovodu" - oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení - verejnou vyhláškou.

thumb

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Mesto Strážske v zmysle ustanovenia § 5 Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie poštovej zásielky pre p. Kristínu Tolvajovú.

thumb

Oznámenie o dražbe

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

thumb

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1543, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie:Strážske, a to: byt č. 4 na 4.p. vo vchode č. 1 bytového domu so súpisným číslom 628, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1155/2

Počet záznamov: 23 (Strana 1 z 2) - 1 2 >>