Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Správa Hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.
Rozsah a predmet kontrolnej činnosti bol stanovený Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 a Plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. Plány boli v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) najneskôr 15 dní pred rokovaním MsZ zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta a následne schválené Mestským zastupiteľstvom v Strážskom.

Celkom bolo na rok 2018 naplánovaných 15 kontrol, z toho 1 kontrola bola doplnená poslaneckým návrhom do Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok. Všetky kontroly boli vykonané.

Bilancia:
- pri 11 kontrolách boli zistené nedostatky, kontroly boli ukončené návrhom správ, vypracovaním správ o výsledku kontroly
- pri 4 kontrolách nebolo zistené porušenie právnych, resp. interných predpisov, kontroly boli ukončené správou o výsledku kontroly

O všetkých kontrolách boli vypracované správy o kontrole, ktoré boli predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva vždy na najbližšie zasadnutie po ukončení kontroly.

Charakteristika:
kontroly boli zamerané na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta a na kontrolu príjmov a výdavkov, ako aj na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a plnenie opatrení prijatých pri kontrolách.
Charakter zistených nedostatkov závisel od predmetu kontroly.

Porušenia sa týkali týchto zákonov a právnych predpisov, nariadení a vnútorných predpisov:
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a...
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 a Metodické usmernenie k tomuto Opatreniu
- VP 1/2010 Zásady postupu pri podávaní, prijímaní.....vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
- VP 6/2005 Zásady na obeh účtovných dokladov....

Okrem toho bol zistená neaktuálnosť vnútorných predpisov, resp. smerníc(ZŠ, MsÚ), ako aj nesplnenie 1 opatrenia z kontroly.

Chronologický prehľad vykonaných kontrol:

 1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade za rok 2017.
  Kontrolou bol zistený nesúlad s VP 1/2010 a zákonmi č. 9/2010 Z. z. a 369/1990 Zb.
  Kontrolovanému subjektu bolo dané 1 odporúčanie.
 2. Kontrola zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2017.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 3. Kontrola poistenia majetku mesta.
  Kontrolou bol zistený nesúlad s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a Metodickým usmernením k tomuto Opatreniu.
  Pri tejto kontrole bolo daných 5 odporúčaní.
 4. Kontrola pokladničných operácií na MsPS.
  Kontrolou bolo zistené porušenie Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zároveň bolo dané 1 odporúčanie.
 5. Kontrola nedaňových príjmov – EK 292008 príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
  Kontrolou bol zistený nesúlad s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 a Met. usmer. k tomto Opatreniu.
 6. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 v RO a PO.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 7. Kontrola hospodárnosti pri nakladaní s majetkom mesta v ZŠ.
  Kontrolou bolo zistené porušenie zák. č. 211/2000 Z. z., 343/2015 Z. z., 357/2015 Z. z. a neaktuálnosť VP v oblasti verej. obstarávania.
 8. Kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov na MsÚ.
  Kontrolou bol zistený nesúlad so zákonom č. 18/2018 Z. z. a neaktuálnosť VP, resp. internej smernice.
  Kontrolovanému subjektu bolo dané 1 odporúčanie.
 9. Kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných v r. 2017 a v 1. polroku 2018.
  Kontrolou bolo zistené nesplnenie 1 opatrenia. Bolo dané 1 odporúčanie.
 10.  Kontrola príjmovej časti rozpočtu – EK 212002 príjmy z jarmokov a trhov.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 11. Kontrola nájomných zmlúv a evidencie hrobových miest.
  Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 211/2000Z. z.
 12. Kontrola daňových príjmov – EK 133006 daň za ubytovanie.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky. Dané boli 2 odporúčania.
 13. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu – EK 635006 výdavky na údržbu budov, objektov alebo ich častí.
  Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 357/2015 Z. z., nesúlad s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, s Metod. usmer. k tomuto Opatreniu a VP 6/2005.
 14. Kontrola obstarania zákaziek na tvorbu web portálu/strazske.sk/ a na stavebné práce na kryte CO.
  Kontrolou bol zistený nesúlad s VP 6/2005.
 15. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly na MsÚ.
  Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 357/2015 Z. z.

V porovnaní s predošlým obdobím stúpol počet kontrol so zistenými nedostatkami: r. 2014 11/16, r. 2015 13/17, r. 2016 9/18, r. 2017 8/18, r. 2018 11/15.

Kontrolované subjekty a počet kontrol:
MsÚ - 11
MsPS - 2+1 spolu s RO
ZŠ - 1+1 všetky RO
MŠ - 0+1 všetky RO
CVČ - 0+1 všetky RO
ZUŠ - 0+1 všetky RO

Hlavný kontrolór v roku 2018 predkladal stanovisko k Záverečnému účtu mesta za rok 2017.

Z ďalšej činnosti v roku 2018:
-  kontrola procesu pred a po schválení VZN(zákonné lehoty,
- priebežná kontrola plnenia uznesení MsZ
- priebežná kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z jednotlivých kontrol
- účasť na rokovaniach Komisie pre verejnú obchodnú súťaž, resp. pre priamy predaj

Hlavný kontrolór sa zúčastňoval na poradách primátora s pracovníkmi MsÚ.

Hlavný kontrolór v rámci prevencie predchádzania nedostatkom upozorňoval jednotlivé subjekty na zmeny v legislatíve a na požiadanie konzultoval pracovné záležitosti s jednotlivými pracovníkmi MsÚ a organizácií zriadených mestom.

V rámci vzdelávania sa hlavný kontrolór zúčastnil v roku 2018 týchto aktivít:
- Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy SR
- XXI. Snem Združenia hlavných kontrolórov SR
- Pracovné stretnutie Šarišsko-zemplínskej sekcie ZHK SR(Humenné)

V Strážskom, 20.02.2019
Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór mesta