Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na  čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej  umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubudetía na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach.

Súbor na stiahnutie: VzN O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov... (pdf 329,42 kB)